គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!

6 Videos


ស្រីស្អាត គីម ច័ន្ទបរមី ទើបតែលេចមុខនៅក្នុងរឿង «អាស៊ុយទ្រីស្មោះស្នេហ៍» ដែលកំពុងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរោងភាពយន្ត បន្ទាប់ពីលេចមុខនៅក្នុងរឿងនេះ គីម ច័ន្ទបរមី ត្រៀមនឹងថតរឿងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតទៅតាមគម្រោង ។ ជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនថតរឿងថ្មីនេះ គីម ច័ន្ទបរមី ស្រាប់តែនិយាយថា នាងនឹងកាត់បន្ថយការថតរឿង ព្រោះត្រូវរៀនបន្ថែមពីរភាសាទៀត ។

P9

គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!

គីម ច័ន្ទបរមី ចាប់ផ្តើមលេចមុខ លេចមាត់ខ្លាំង បន្ទាប់ពីសម្តែង រឿង «អាស៊ុយទ្រីស្មោះស្នេហ៍» រហូតធ្វើឲ្យ ម្ចាស់ផលិតកម្មមួយចំនួន ស្រលាញ់ពេញចិត្តនិងហៅនាងថតរឿងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ ពេលនេះនាងកំពុងមមាញឹកនៅក្នុងការថតរឿងចំនួនពីររឿងជាប់ៗគ្នា ។

គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!

គីម ច័ន្ទបរមី បានឲ្យដឹងថា «ខ្ញុំនឹងកាត់បន្ថយការថត ហើយរៀនបន្ថែម២ភាសាទៀត ទោះជាខ្ញុំនៅក្មេង តែខ្ញុំបានរៀបចំអនាគតខ្ញុំរួចរាល់ហើយ ខ្ញុំនឹងសម្រេចនូវក្តីរបស់ខ្ញុំឲ្យបាន » ។

គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!

មូលហតុដែល គីម ច័ន្ទបរមី មានបំណងនឹងកាត់បន្ថយការថតរឿង ដោយសារនាងចង់ពង្រឹងការសិក្សា របស់នាងឡើងវិញ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត នាងចង់មានជំនាញបន្ថែមនៅក្នុងខ្លួន បន្ថែមទៅលើអាជីពសិល្បៈ ។

គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!

ចាប់តាំងពីលេចមុខខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមក គីម ច័ន្ទបរមី កាន់តែមានមុនស្នេហ៍ មានបុរសជាច្រើន តាមស្រលាញ់ ប៉ុន្តែនាងពុំទាន់បានជ្រើសរើសបុរសណាម្នាក់មកធ្វើជាគូគ្រងនៅឡើយទេ ៕ អាលីណា

គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!
គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!
គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!
គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!
គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!
គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!
គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!
គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!
គីម ច័ន្ទ​បរ​មី កាត់បន្ថយ​ការថត​រឿង​ព្រោះ​ចង់​…..!