ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ក្របខណ្ឌ​ថ្មី ៧៣ នាក់​

6 Videos


កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានប្រកាសឲ្យដឹងថា ស្ថាប័ននេះត្រូវការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី(ក្របខណ្ឌ ក) ចំនួន ៧៣ នាក់លើមុខជំនាញ ចំនួន ៤ ។

P9

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ក្របខណ្ឌ​ថ្មី ៧៣ នាក់​

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៧២១ សជណ.បល ចុះថ្ងៃទី ១២ កក្កដា ២០១៦ របស់ទីស្តីការ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានឲ្យដឹងថា ជំនាញដែលត្រូវការរួមមាន ជំនាញនីតិសាស្ត្រ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ៣៨ នាក់, សេដ្ឋកិច្ច និង ហរិញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ ១៥ នាក់, ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ១០ នាក់ និងព័ត៌មានវិទ្យា ១០នាក់ ៕ ដេវីដ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ក្របខណ្ឌ​ថ្មី ៧៣ នាក់​