អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ

6 Videos


តាមការបង្ហាញរបស់អង្គការ WFF បានបញ្ជាក់ថា កាលពី ៦ ខែមុននៅអំឡុងរដូវ ប្រាំង អង្គការ WWF-កម្ពុជា បានដាក់កាមេរ៉ាស្វ័យប្រវត្តិនៅតាមទីដែលជាប្រភពទឹក ដូចជាស្រះទឹក ត្រពាំង អូរ ឬ ប្រឡាយទឹក ជាដើម ចំនួន ៥៤ កន្លែងនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃទន្លេស្រែពក ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែង ។

P9

អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ
អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ

តាមរយៈកិច្ចការទាំងនេះ គេទទួលបានរូបថតសរុប ១៤៤ ០០០ សន្លឹក ដែលថតបានសត្វចំនួន ២៨ ប្រភេទ ហើយក្នុងនោះ គេទទួលបានរូបថតស្អាតៗជាច្រើន ជាពិសេសនោះ គឺសត្វដំរី ។

អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ

បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ WWF-កម្ពុជា កំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីចំនួនសត្វដំរី ដែលមានវត្តមាននៅតំបន់ដែលគេកំពុងធ្វើការអភិរក្ស ។

អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ

កិច្ចការទាំងនេះអាចប្រព្រឹត្តិទៅបាន ដោយមានការគាំទ្រថវិការដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ ( USAID ) តាមរយៈគម្រោង គាំទ្រ ព្រៃឈើ និង ជីវចម្រុះ ( SFB ) ៕

                                                             សុថាត់

អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ

អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ

អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ

អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ

អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ

អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ

អង្គការ WWF ដាក់កាមេរ៉ា ស្វ័យប្រវត្តិនៅទន្លេស្រែពក ប្រទះឃើញហ្វូងដំរី និង សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទ