រូបថត ៨ សន្លឹក ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ពី​តារា​កូរ៉េ​ថ្មី​មុខ​ដូច​តារា​ឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង កប៉ាល​ទី​តា​ណិ​ច

6 Videos


សមាជិកក្នុងក្រុមចម្រៀងថ្មី SEVENTEEN លោក Vernon បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើន ចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបលោក ព្រោះតែមានមុខមាត់ស្រដៀងតារាសម្តែងឯកក្នុងរឿង កប៉ាលទីតាណិច ។ យោងតាមសារព័ត៌មានកូរ៉េ គេបានដឹងថា លោក Vernon ជាកូនកាត់អាមេរិក-កូរ៉េ ហើយព្រោះតែរូបគេមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នានឹងម្ចាស់ពានរង្វាន់ Oscars ឆ្នាំ ២០១៥ ខាងលើ ទើបធ្វើឲ្យ Vernon ត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនជាងគេ ក្នុងចំណោមសមាជិកផ្សេងទៀតក្នុងក្រុម SEVENTEEN ។

P9

រូបថត ៨ សន្លឹក ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ពី​តារា​កូរ៉េ​ថ្មី​មុខ​ដូច​តារា​ឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង កប៉ាល​ទី​តា​ណិ​ច

ចង់ដឹងថា អ្នកទាំងពីរមុខមាត់ដូចគ្នាយ៉ាងណា សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

រូបថត ៨ សន្លឹក ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ពី​តារា​កូរ៉េ​ថ្មី​មុខ​ដូច​តារា​ឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង កប៉ាល​ទី​តា​ណិ​ច
រូបថត ៨ សន្លឹក ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ពី​តារា​កូរ៉េ​ថ្មី​មុខ​ដូច​តារា​ឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង កប៉ាល​ទី​តា​ណិ​ច
រូបថត ៨ សន្លឹក ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ពី​តារា​កូរ៉េ​ថ្មី​មុខ​ដូច​តារា​ឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង កប៉ាល​ទី​តា​ណិ​ច
រូបថត ៨ សន្លឹក ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ពី​តារា​កូរ៉េ​ថ្មី​មុខ​ដូច​តារា​ឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង កប៉ាល​ទី​តា​ណិ​ច
រូបថត ៨ សន្លឹក ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ពី​តារា​កូរ៉េ​ថ្មី​មុខ​ដូច​តារា​ឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង កប៉ាល​ទី​តា​ណិ​ច
រូបថត ៨ សន្លឹក ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ពី​តារា​កូរ៉េ​ថ្មី​មុខ​ដូច​តារា​ឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង កប៉ាល​ទី​តា​ណិ​ច
រូបថត ៨ សន្លឹក ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ពី​តារា​កូរ៉េ​ថ្មី​មុខ​ដូច​តារា​ឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង កប៉ាល​ទី​តា​ណិ​ច
រូបថត ៨ សន្លឹក ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ងឿងឆ្ងល់​ពី​តារា​កូរ៉េ​ថ្មី​មុខ​ដូច​តារា​ឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង កប៉ាល​ទី​តា​ណិ​ច