ក្រសួងសុខាភិបាល​ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជកា​រ ចំនួន ៧៦៨ នាក់​

6 Videos


ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចំនួន ៧៦៨ នាក់ ដើម្បីឲ្យទៅបម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពនានា តាមរយៈការប្រឡងប្រជែង ។

P9

ក្រសួងសុខាភិបាល​ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជកា​រ ចំនួន ៧៦៨ នាក់​

ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការប្រកាសជូនដំណឹង ដល់បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានបំណងចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ឲ្យបានជ្រាបថាក្រសួងត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ៧៦៨ នាក់ដើម្បីដាក់ឲ្យទៅបម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពនានាតាមរយៈការប្រឡងប្រជែងទៅតាមទីកន្លែងធ្វើការនិងមុខជំនាញមួយចំនួន ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ៖
បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសរើសនេះ សូមទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃក្រសួងសុខាភិបាលរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឫ តាមលេខទូរស័ព្ទ : ០១៦ ៤៣៤ ៣៤៣ ៕

                                                                  ដេវីត

ក្រសួងសុខាភិបាល​ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជកា​រ ចំនួន ៧៦៨ នាក់​

ក្រសួងសុខាភិបាល​ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជកា​រ ចំនួន ៧៦៨ នាក់​