ហ្គេម​ពស់​កំពូល​ទាំង ៨ សម្រាប់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​នេះ លេង​មិនចេះ​ធុញ​ដូច​ហ្គេម​ពស់​ណូគា​ចុច​ពិល​

    ​កាលពី​ជំនាន់​ទូរស័ព្ទ​ណូគា​ចុច​ពិល​កំពុង​ល្បី មានតែ​ហ្គេម​ពស់​ទេ ដែល​អាច​កែ​អផ្សុក​បាន​។ ប៉ុន្តែ​នៅពេល​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​វាយលុក​ផ្តួល​ទូរស័ព្ទ​បុរាណ​ណូគា​មក ហ្គេម​ល្បីៗ​មាន​ពណ៌​ធម្មជាតិ​បញ្ជា​ដូច​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ក៏​ចាប់ផ្តើម​ពេញនិយម​។ ប៉ុន្តែ ទោះជា​ហ្គេម​ទាំងនោះ​សប្បាយ​លេង​យ៉ាងណា ក៏​អ្នក​និយម​លេង​ហ្គេម នៅតែ​នឹក​ដល់​ហ្គេម​ពស់​។ ដូច្នេះ លោកអ្នក​នឹង​លែង​នឹក​ហ្គេម​ពស់​ណូគា​ទៀតហើយ ជាមួយ​កំពូល​ហ្គេម​ពស់​ល្បីៗ​ទាំង ៨ ដូចខាងក្រោម​នេះ​។ 

​    ​១. ហ្គេម​ពស់ Pac-Man

ហ្គេម​ពស់​កំពូល​ទាំង ៨ សម្រាប់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​នេះ លេង​មិនចេះ​ធុញ​ដូច​ហ្គេម​ពស់​ណូគា​ចុច​ពិល​​    ​២. ហ្គេម​ពស់ Slither.io

ហ្គេម​ពស់​កំពូល​ទាំង ៨ សម្រាប់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​នេះ លេង​មិនចេះ​ធុញ​ដូច​ហ្គេម​ពស់​ណូគា​ចុច​ពិល​​    ​៣. ហ្គេម​ពស់ Snake Classics

ហ្គេម​ពស់​កំពូល​ទាំង ៨ សម្រាប់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​នេះ លេង​មិនចេះ​ធុញ​ដូច​ហ្គេម​ពស់​ណូគា​ចុច​ពិល​​    ​៤. ហ្គេម​ពស់ Snake Rattle ‘n’ Roll

ហ្គេម​ពស់​កំពូល​ទាំង ៨ សម្រាប់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​នេះ លេង​មិនចេះ​ធុញ​ដូច​ហ្គេម​ពស់​ណូគា​ចុច​ពិល​​    ​៥. ហ្គេម​ពស់ Agar.io

ហ្គេម​ពស់​កំពូល​ទាំង ៨ សម្រាប់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​នេះ លេង​មិនចេះ​ធុញ​ដូច​ហ្គេម​ពស់​ណូគា​ចុច​ពិល​​    ​៦. ហ្គេម​ពស់ Bobo Snake

ហ្គេម​ពស់​កំពូល​ទាំង ៨ សម្រាប់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​នេះ លេង​មិនចេះ​ធុញ​ដូច​ហ្គេម​ពស់​ណូគា​ចុច​ពិល​​    ​៧. ហ្គេម​ពស់ Classic Snake Game 

ហ្គេម​ពស់​កំពូល​ទាំង ៨ សម្រាប់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​នេះ លេង​មិនចេះ​ធុញ​ដូច​ហ្គេម​ពស់​ណូគា​ចុច​ពិល​​    ​៨. ហ្គេម​ពស់ Snake Rewind៕

ហ្គេម​ពស់​កំពូល​ទាំង ៨ សម្រាប់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​នេះ លេង​មិនចេះ​ធុញ​ដូច​ហ្គេម​ពស់​ណូគា​ចុច​ពិល​