ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់

តាមពិតទៅសង្គ្រាមលោកលើកទី២បានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ ទី ១ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៣៩ ដល់ ថ្ងៃទី ២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ មានរយៈពេល៦ឆ្នាំ និង១ថ្ងៃ ដែលធ្វើឲ្យទាហានបាត់បង់ជីវិតជាង៦១លាននាក់ និងជនស៊ីវិលបាត់បង់ជីវិត១២លាននាក់ព្រមទាំងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចគណនាបាន។

បើនិយាយពីរឿងដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គ្រាមនេះ មិនទាន់អ្នកកត់ត្រាអស់នៅឡើយហើយរឿងរ៉ាវខ្លះត្រូវស្ថិតក្នុងអាថ៌កំបាំងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ឬអាចបន្តដល់អនាគតទៀតផងក៏មិនដឹង។ ទោះយ៉ាងនេះក្ដីរូវបថតដែលគេថតបានអំឡុងពេលនេះជារូបភាពសខ្មៅដែលបញ្ជាក់ថាបានកើតឡើង និងកន្លងហួសជាង៥០ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែបើមើលមករូបភាពទាំង ២០ នេះវិញហាក់បីដូចជាសង្គ្រាមលើកលើកទី២ទើបតែបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះអញ្ចឹង៕

ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់ ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់

ប្រភព៖ kqube

  • ទោះ​កន្លង​ទៅ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​​រូបថត​២០​សន្លឹក​នេះ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ហាក់​ទើប​តែ​ចប់已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/16  Category:កំសាន្ត
Tags: