លោក​ អ៊ុំ ​រាត្រី ​និង​សប្បុរសជន​ថៃ ​បាន​នាំ​យក​ទៀនវស្សា​៨៧​ដើម ​និង​ទេយ្យវត្ថុ​ ប្រគេនដល់​វត្ត​២៩​វត្ត​ក្នុង​ស្រុក​អូរជ្រៅ​ខ្មែរ​២៣​វត្ត​ថៃ​៦

លោក​ អ៊ុំ ​រាត្រី ​និង​សប្បុរសជន​ថៃ ​បាន​នាំ​យក​ទៀនវស្សា​៨៧​ដើម ​និង​ទេយ្យវត្ថុ​ ប្រគេនដល់​វត្ត​២៩​វត្ត​ក្នុង​ស្រុក​អូរជ្រៅ​ខ្មែរ​២៣​វត្ត​ថៃ​៦.

លោក​ អ៊ុំ ​រាត្រី ​និង​សប្បុរសជន​ថៃ ​បាន​នាំ​យក​ទៀនវស្សា​៨៧​ដើម ​និង​ទេយ្យវត្ថុ​ ប្រគេនដល់​វត្ត​២៩​វត្ត​ក្នុង​ស្រុក​អូរជ្រៅ​ខ្មែរ​២៣​វត្ត​ថៃ​៦

. .

លោក​ អ៊ុំ ​រាត្រី ​និង​សប្បុរសជន​ថៃ ​បាន​នាំ​យក​ទៀនវស្សា​៨៧​ដើម ​និង​ទេយ្យវត្ថុ​ ប្រគេនដល់​វត្ត​២៩​វត្ត​ក្នុង​ស្រុក​អូរជ្រៅ​ខ្មែរ​២៣​វត្ត​ថៃ​៦

លោក​ អ៊ុំ ​រាត្រី ​និង​សប្បុរសជន​ថៃ ​បាន​នាំ​យក​ទៀនវស្សា​៨៧​ដើម ​និង​ទេយ្យវត្ថុ​ ប្រគេនដល់​វត្ត​២៩​វត្ត​ក្នុង​ស្រុក​អូរជ្រៅ​ខ្មែរ​២៣​វត្ត​ថៃ​៦

លោក​ អ៊ុំ ​រាត្រី ​និង​សប្បុរសជន​ថៃ ​បាន​នាំ​យក​ទៀនវស្សា​៨៧​ដើម ​និង​ទេយ្យវត្ថុ​ ប្រគេនដល់​វត្ត​២៩​វត្ត​ក្នុង​ស្រុក​អូរជ្រៅ​ខ្មែរ​២៣​វត្ត​ថៃ​៦

  • លោក​ អ៊ុំ ​រាត្រី ​និង​សប្បុរសជន​ថៃ ​បាន​នាំ​យក​ទៀនវស្សា​៨៧​ដើម ​និង​ទេយ្យវត្ថុ​ ប្រគេនដល់​វត្ត​២៩​វត្ត​ក្នុង​ស្រុក​អូរជ្រៅ​ខ្មែរ​២៣​វត្ត​ថៃ​៦已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/16  Category:ក្នុងស្រុក
Tags: