ប្រធានាធិបតី​ម៉ុង​ហ្គោ​លី ជូន​«​សេះ​»​ម្នាក់​មួយ​ក្បាល​ដល់​គ្រប់​មេដឹកនាំ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​ និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       July-17-2016, 2:23 pm         852

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ប្រធានាធិបតី​ម៉ុង​ហ្គោ​លី ជូន​«​សេះ​»​ម្នាក់​មួយ​ក្បាល​ដល់​គ្រប់​មេដឹកនាំ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​រូបថតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី លី សៀនឡុង ជាមួយសេះរបស់លោក

ប្រធានាធិបតី​ម៉ុង​ហ្គោ​លី ជូន​«​សេះ​»​ម្នាក់​មួយ​ក្បាល​ដល់​គ្រប់​មេដឹកនាំ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​ និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       July-17-2016,  2:23 pm         852

ប្រធានាធិបតី​ម៉ុង​ហ្គោ​លី ជូន​«​សេះ​»​ម្នាក់​មួយ​ក្បាល​ដល់​គ្រប់​មេដឹកនាំ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​អាស៊ី​-​អឺរ៉ុប​ និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       July-17-2016,  2:23 pm         852