សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

ក្រុម​បាល់ទាត់​ជាតិ​កម្ពុជា​​​អាយុ​ក្រោម​១៦​ឆ្នាំ​បាន​រង​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​តាម​រយៈ​បរាជ័យ​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដោយ​ថ្វី​ជើង​​ក្រុម​ជើង​ឯក​ចាស់​ U16 ថៃ​ក្នុង​លទ្ធផល​ ៦-០។ ខាង​ក្រោម​ជា​សកម្មភាព​នៃ​ការ​ប្រកួត​កាល​ពី​ល្ងាច​មិញ៕

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

សកម្មភាព​ខក​ចិត្ត​របស់​ U16 កម្ពុជា​ចាញ់​ U16 ថៃ​ ល្ងាច​​មិញ​

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា