ឧប​ការី​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​អាមេរិក​ផ្តើម​ទស្សន​កិច្ច​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ

ឧប​ការី​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​អាមេរិក​ផ្តើម​ទស្សន​កិច្ច​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ