តារាចម្រៀង​អង់គ្លេស​វ័យ ៧៣ ឆ្នាំ ត្រៀម​ស្វាគមន៍​កូន​ទី ៨ ជាមួយ​មិត្តស្រី​វ័យ ២៩ ឆ្នាំ​

6 Videos


តារាចម្រៀងអង់គ្លេស Mick Jagger កំពុងត្រៀមខ្លូនស្វាគមន៍កូនទី ៨ ជាមួយនឹងមិត្តស្រីវ័យ ២៩ ឆ្នាំដែលជាអ្នករាំរបាំបាឡេ Melanie Hamrick ។

P9

តារាចម្រៀង​អង់គ្លេស​វ័យ ៧៣ ឆ្នាំ ត្រៀម​ស្វាគមន៍​កូន​ទី ៨ ជាមួយ​មិត្តស្រី​វ័យ ២៩ ឆ្នាំ​

យោងតាមពាក្យសម្តីរបស់អ្នកនាំពាក្យលោក Mick គេបានដឹងថា ការមានផ្ទៃពោះ របស់មិត្តស្រីលោក Mick គឺជាការពិត ។ លោក Mick និង មិត្តស្រីបានទាក់ទងគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ហើយកូនទីមួយរបស់ពួកគេអាចនឹងមកចាប់កំណើតនៅខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះ ។ គេបានដឹងដែរថា លោក Mick បានជួបទាក់ទងជាមួយនាង Hamrick នៅក្នុងឆ្នាំតែមួយ ដែលមិត្តស្រីយូរឆ្នាំលោក Mick ធ្វើអត្តឃាត ។

តារាចម្រៀង​អង់គ្លេស​វ័យ ៧៣ ឆ្នាំ ត្រៀម​ស្វាគមន៍​កូន​ទី ៨ ជាមួយ​មិត្តស្រី​វ័យ ២៩ ឆ្នាំ​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា លោក Mick មានកូន ៧ នាក់ជាមួយនឹងនារី ៤ នាក់ផ្សេងគ្នា ដែលកូនច្បងគេ មានវ័យ ៤៥ ឆ្នាំ និង ពៅមានអាយុ ១៧ ឆ្នាំហើយ ។ លោកក៏ជាជីតានៃចៅ ៥ នាក់ ហើយក៏ទើបក្លាយជាតាទួតគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

តារាចម្រៀង​អង់គ្លេស​វ័យ ៧៣ ឆ្នាំ ត្រៀម​ស្វាគមន៍​កូន​ទី ៨ ជាមួយ​មិត្តស្រី​វ័យ ២៩ ឆ្នាំ​
តារាចម្រៀង​អង់គ្លេស​វ័យ ៧៣ ឆ្នាំ ត្រៀម​ស្វាគមន៍​កូន​ទី ៨ ជាមួយ​មិត្តស្រី​វ័យ ២៩ ឆ្នាំ​
តារាចម្រៀង​អង់គ្លេស​វ័យ ៧៣ ឆ្នាំ ត្រៀម​ស្វាគមន៍​កូន​ទី ៨ ជាមួយ​មិត្តស្រី​វ័យ ២៩ ឆ្នាំ​