បង្កើត​ភាព​អស្ចារ្យ​! រូបសំណាក “​ព្រះ​ចៅ Guan Yu របស់​ចិន​មាន​ទម្ងន់ ១.៣២០ តោន

6 Videos


ជារូបសំណាកអនុស្សាវរីយ៍ ព្រះចៅ «ហ្គន់យូ»ខ្ពស់ស្អាត ទំហំធំ មានកម្ពស់ ៦០ ម៉ែត្រ និង ទម្ងន់ ១.៣២០ តោន សង់នៅក្នុងទីក្រុងជីងចូវ ប្រទេសចិន ។ សូរ្យរិទ្ធ (សានុក និង ខាវស៊ុត) (ទស្សនារូបភាព)

P9

បង្កើត​ភាព​អស្ចារ្យ​! រូបសំណាក “​ព្រះ​ចៅ Guan Yu របស់​ចិន​មាន​ទម្ងន់ ១.៣២០ តោន
បង្កើត​ភាព​អស្ចារ្យ​! រូបសំណាក “​ព្រះ​ចៅ Guan Yu របស់​ចិន​មាន​ទម្ងន់ ១.៣២០ តោន
បង្កើត​ភាព​អស្ចារ្យ​! រូបសំណាក “​ព្រះ​ចៅ Guan Yu របស់​ចិន​មាន​ទម្ងន់ ១.៣២០ តោន
បង្កើត​ភាព​អស្ចារ្យ​! រូបសំណាក “​ព្រះ​ចៅ Guan Yu របស់​ចិន​មាន​ទម្ងន់ ១.៣២០ តោន
បង្កើត​ភាព​អស្ចារ្យ​! រូបសំណាក “​ព្រះ​ចៅ Guan Yu របស់​ចិន​មាន​ទម្ងន់ ១.៣២០ តោន
បង្កើត​ភាព​អស្ចារ្យ​! រូបសំណាក “​ព្រះ​ចៅ Guan Yu របស់​ចិន​មាន​ទម្ងន់ ១.៣២០ តោន
បង្កើត​ភាព​អស្ចារ្យ​! រូបសំណាក “​ព្រះ​ចៅ Guan Yu របស់​ចិន​មាន​ទម្ងន់ ១.៣២០ តោន