ព្រឹទ្ធ​សភា​នឹង​បើក​សម័យ​ប្រជុំ​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ

ព្រឹទ្ធ​សភា​នឹង​បើក​សម័យ​ប្រជុំ​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ