២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

លោក Luca Luce គឺ​ជា​វិចិត្រករ​សាក់​រូប អ្នក​ផាត់​មុខ​តារា និង​ជា​ជាងគំនូរ 3D នៅ​លើ​បាតដៃ​ដំបូង​គេ​បង្អស់​លើ​ពិភពលោក។ លោក Luca ទទួល​បាន​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​ល្បីល្បាញ​ទូទាំង​ពិភពលោក ដោយសារតែ​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​នៃ​គំនូរ 3D នៅ​លើ​បាតដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ខណៈ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាច្រើន​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​បាន​និយាយ និង​សរសេរ​អំពី​គាត់៕

 

តោះ! ទៅ​មើល​រូប​គំនូរ 3D លើ​បាតដៃ​នោះ ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ! ២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

 

ប្រែសម្រួល៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ boredpanda