២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

លោក Luca Luce គឺជាវិចិត្រករសាក់រូប អ្នកផាត់មុខតារា និងជាជាងគំនូរ 3D នៅលើបាតដៃដំបូងគេបង្អស់លើពិភពលោក។ លោក Luca ទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោក ដោយសារតែគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនៃគំនូរ 3D នៅលើបាតដៃដ៏អស្ចារ្យ ខណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបាននិយាយ និងសរសេរអំពីគាត់៕

តោះ! ទៅមើលរូបគំនូរ 3D លើបាតដៃនោះ ទាំងអស់គ្នា៖
២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

២០សន្លឹក គំនូរ 3D លើ​បាត​ដៃ ឡូយ​អស់​ស្ទះ!

ប្រែសម្រួល៖ sabay (សេង ឡុង)
ប្រភព ៖ boredpanda