រូបថត​ដ៏​កម្សត់​របស់​នារី​ម្នាក់ ព្រោះតែ​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​តែម្នាក់ឯង​

6 Videos


តើអ្នកគិតយ៉ាងណា ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរក្រេបទឹកឃ្មុំបានតែម្នាក់នោះ ? ជាក់ស្តែង នារីម្នាក់នេះបានធ្វើដំណើរក្រេបទឹកឃ្មុំជាលើកដំបូងជាមួយស្វាមី Arsalaan Sever Bhatt នៅម៉ាល់ឌីវ តែសម្រាប់ជើងទីពីរទៅប្រទេសក្រិក លោក Arsalaan មិនអាចបន្តដំណើរជាមួយភរិយាទៀត ព្រោះតែវីសាលោកមកដល់យឺតពេល តែយ៉ាងណាក្តី នាង Mobin ដែលជាប្រពន្ធត្រូវបានបន្តដំណើរ ព្រោះតែដំណើរក្រេបទឹកឃ្មុំនោះសុទ្ធតែត្រូវបានចំណាយលុយទិញរួចរាល់អស់ហើយ ។

នាងបានធ្វើដំណើរបន្តជាមួយឪពុកម្តាយក្មេកទាំងមិនសូវសប្បាយចិត្ត ហើយចង់ដឹងថា នាងកម្សត់យ៉ាងណា សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

P9

រូបថត​ដ៏​កម្សត់​របស់​នារី​ម្នាក់ ព្រោះតែ​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​តែម្នាក់ឯង​

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ វើលអសបឺស)

រូបថត​ដ៏​កម្សត់​របស់​នារី​ម្នាក់ ព្រោះតែ​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​តែម្នាក់ឯង​រូបថត​ដ៏​កម្សត់​របស់​នារី​ម្នាក់ ព្រោះតែ​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​តែម្នាក់ឯង​រូបថត​ដ៏​កម្សត់​របស់​នារី​ម្នាក់ ព្រោះតែ​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​តែម្នាក់ឯង​រូបថត​ដ៏​កម្សត់​របស់​នារី​ម្នាក់ ព្រោះតែ​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​តែម្នាក់ឯង​រូបថត​ដ៏​កម្សត់​របស់​នារី​ម្នាក់ ព្រោះតែ​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​តែម្នាក់ឯង​រូបថត​ដ៏​កម្សត់​របស់​នារី​ម្នាក់ ព្រោះតែ​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​តែម្នាក់ឯង​រូបថត​ដ៏​កម្សត់​របស់​នារី​ម្នាក់ ព្រោះតែ​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​តែម្នាក់ឯង​រូបថត​ដ៏​កម្សត់​របស់​នារី​ម្នាក់ ព្រោះតែ​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​តែម្នាក់ឯង​រូបថត​ដ៏​កម្សត់​របស់​នារី​ម្នាក់ ព្រោះតែ​ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​តែម្នាក់ឯង​