វៀតណាម​ខ្លាំង ប៉ុន្តែ​តំណាង​គ្រូ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត​មាន​ជំនឿ​លើ​កម្ពុជា​ដែល​បាន​កម្លាំងចិត្ត​ពី​អ្នកគាំទ្រ​ និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       July-20-2016, 12:42 pm         1281

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132វៀតណាម​ខ្លាំង ប៉ុន្តែ​តំណាង​គ្រូ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត​មាន​ជំនឿ​លើ​កម្ពុជា​ដែល​បាន​កម្លាំងចិត្ត​ពី​អ្នកគាំទ្រ​នេះ-លោក-Amandio-Sarmento-តំណាងគ្រូបង្វឹក-និងជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទីម័រខាងកើត

វៀតណាម​ខ្លាំង ប៉ុន្តែ​តំណាង​គ្រូ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត​មាន​ជំនឿ​លើ​កម្ពុជា​ដែល​បាន​កម្លាំងចិត្ត​ពី​អ្នកគាំទ្រ​ និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       July-20-2016,  12:42 pm         1281

វៀតណាម​ខ្លាំង ប៉ុន្តែ​តំណាង​គ្រូ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត​មាន​ជំនឿ​លើ​កម្ពុជា​ដែល​បាន​កម្លាំងចិត្ត​ពី​អ្នកគាំទ្រ​ និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       July-20-2016,  12:42 pm         1281

វៀតណាម​ខ្លាំង ប៉ុន្តែ​តំណាង​គ្រូ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត​មាន​ជំនឿ​លើ​កម្ពុជា​ដែល​បាន​កម្លាំងចិត្ត​ពី​អ្នកគាំទ្រ​ និពន្ធដោយ : សឿន វណ្ណឌេត       July-20-2016,  12:42 pm         1281