តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧

6 Videos


មានអ្នកណានៅចងចាំរឿង «Power Rangers» ខ្លះ? យើងបានដឹងរួចមកហើយថាកំពូលរឿងដែលយើងតែងតែងប់ងល់ការពីកុមារភាព «Power Rangers» ត្រូវបានលោក Dean Israelite យកមកដឹកនាំសម្ដែងសារថ្មីដែលនឹងត្រូវដាក់បញ្ជាំងនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះ ។

ទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះ «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧ បានបង្ហាញរូបថតថ្មីៗនៅក្នុងឈុតឆាកនៃសាច់រឿង ក៏ដូចជាតួអង្គសំខាន់ៗដោយក្នុងនោះមានដូចជា តារាសម្ដែងជនជាតិអូស្ត្រាលីវ័យ ២១ លោក Dacre Montgomery សម្ដែងជាតួអង្គ Jason (Rangers ក្រហម) តារាសម្ដែងជនជាតិ អាព្រិច-អាមេរិក វ័យ ២១ ឆ្នាំ លោក RJ Cyler សម្ដែងជាតួអង្គ Billy (Rangers ខៀវ) តារាសម្ដែងស្រីជនជាតិអង់គ្លេសវ័យ ២៣ ឆ្នាំ នាង Naomi Scott សម្ដែងជាតួអង្គ Kimberly (Rangers ផ្កាឈូក) តារាចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកវ័យ ១៩ ឆ្នាំ នាង Becky G សម្ដែងជាតួអង្គ Trini (Rangers លឿង) តារាសម្ដែងជនជាតិចិន-កាណាដា វ័យ ២៨ ឆ្នាំ លោក Ludi Lin សម្ដែងជាតួអង្គ Zack (Rangers ខ្មៅ) មេបិសាចស្រី Repulsa ត្រូវបានសម្ដែងដោយតារាសម្ដែងស្រីជនជាតិអាមេរិកវ័យ ៤២ ឆ្នាំ នាង Elizabeth Banks និង តារាសម្ដែងជនជាតិអាមេរិកវ័យ ៦០ ឆ្នាំលោក Bryan Cranston ត្រូវសម្ដែងជាតួអង្គ Zordon ។

P9

តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧

តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧

គួរបញ្ជាក់ដែរថារឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧ នេះដែរត្រូវបានសរសេរឡើងដោយអ្នកនិពន្ធ ៥ រូបក្នុងនោះមានដូចជាលោក Max Landis លោក John Gatins លោក Matt Sazama ឬ Burk Sharpless លោក Ashley Miller និង លោក Zack Stentz ហើយសម្រាប់ការដឹកនាំសម្ដែងគឺតម្រូវទៅលើអ្នកដឹកនាំសម្ដែងជនជាតិអាព្រិចខាងជើងវ័យ ៣១ ឆ្នាំ លោកDean Israelite ៕ (ប្រភព៖ ខាមមិញហ្ស៊ូន) កុសល

តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧តោះ​! មក​ស្គាល់​មុខមាត់​ពិត​របស់​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​រឿង «Power Rangers» ឆ្នាំ ២០១៧