រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី

សម្រស់​គឺ​​រឿង​សំខាន់​សម្រាប់​តារា​ៗ ហើយ​វា​ក៏​គ្មាន​អ្វី​ចម្លែក​ ពេល​ដែល​មុខ​មាត់​របស់​ពួក​គេ​ប្រែប្រួល​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី។ កន្លង​ទៅ​ធ្លាប់​មាន​សារព័ត៌មាន​ផ្សេង​ៗ​បង្ហាញ​ពី​​ការ​ប្រៀបធៀប​​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ទម្រង់​មុខ​របស់​តារា​ចិន​​មុន​និង​ក្រោយ​វះកាត់ តែ​ថ្មី​នេះ​ jaynestarsបាន​បញ្ចេញ​រូប​ថ្មី​ផ្សេង​​ទៀត​ពី​តារា​ស្រី​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី៕

 

១.Faye Wong

 

រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី
២.Gong Li

 

រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី
៣.Maggie Cheung

 

រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី
៤.Dee Hsu

 

រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី
៥.Elva Hsiao

 

រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី
៦.Gillian Chung

 

រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី
៧.Liu Yifei

 

រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី
៨ Zhao Liying

 

រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី
៩.Liu Shishi

 

រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី
១០.Tiffany Tang

 

រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី
១១. Angelababy

 

រូប​ភាព​ពិត​ៗ នៃសម្រស់​តារា​ចិន​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពេល​ល្បី

 

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ jaynestars