​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​

មាន​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​​ជា​ច្រើន​ តែ​​ក្នុង​នោះ​ ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ចំនួន​ប៉ុណ្ណោះ​ ​ដែល​ជា​កន្លែង​ក្នុង​ក្ដី​ស្រមៃ​របស់​សិស្ស​និស្សិត​ជំនាញ​ ​IT។ យោងតាមរបាយការណ៍ស្ទង់​មតិ​លើ​សិស្ស​ ​និស្សិត​ ​២៦៧ ០០០​នាក់​ ​មក​ពី​ ​១២ ប្រទេស របស់សន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ បានរកឃើញ​បណ្តាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា​ ដែលសិស្ស IT និងវិស្វករ ចង់ធ្វើការបំផុត។

 

១. Google

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​

 

២. Microsoft

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​

 

៣. Apple

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​

 

៤. BMW Group

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​

 

៥. IBM

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​

 

៦. General Electric (GE)

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​

 

៧. Intel

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​

 

៨. Siemens

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​

 

៩. Samsung

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​

 

១០. Sony

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​

 

អាន​បន្ត​ ​៖​ រក​ឃើញ​អ្នក​ខ្លាំង​​ លេង​ហ្គេម​ ​Pokemon Go​ ​ដល់​វគ្គ​ចុងក្រោយ​

 

ប្រែ​សម្រួល ​៖​ ​រដ្ឋ
ប្រភព​ ​៖​ ​worldeconominforum