សេដ្ឋកិច្ច និង​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​កម្ពុជា​ពឹង​លើ​កម្លាំង​យុវជន​

ភ្នំពេញ​៖ ក្រុម​អ្នកជំនាញ​បាន​និយាយថា យុវជន គឺជា​ចលករ​ជំរុញ​នូវ​ថាមពល​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច និង​ពាណិជ្ជកម្ម ដែល​នឹងធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាន់តែ​មាន​ភាព​រីក​ធំធាត់​នៅក្នុង​វិស័យ​ប្រកួតប្រជែង​ឧស្សាហកម្ម​ក្នុង​តំបន់ នឹង​ឈានទៅរក​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​១០០​ភាគរយ​។​