ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានឃើញតួឯកប្រុសក្នុងរឿងភាគ «ផ្ដើមស្នេហ៍ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង» ឬ «Love Rain» លោក ចាំង គុនស៊ុក (Jang Keun-suk) ធ្វើដំណើរនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានមួយកន្លែងជាមួយរូបរាងស្ទើរតែមើលមិនស្គាល់ ព្រោះតារាចម្រៀង និង សម្ដែងម្នាក់នេះហាក់ដូចជាឡើងគីឡូច្រើន ។

ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​

P9

ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​

បន្ទាប់ពីបានឃើញលោក ចាំង គុនស៊ុក មានមាឌធាត់ដូចនេះ មានអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានជាច្រើននាក់បញ្ឃរភ្នែកគ្រប់គ្នាដែលម្នាក់ៗមានអារម្មណ៍ហួសចិត្ត និង ឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វីបានជាតារាក្នុងដួងចិត្តពួកគេម្នាក់នេះមិនព្រមគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជារក្សាទម្ងន់ខ្លួនឯងយ៉ាងដូចនេះ ?

ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតរបស់តារាចម្រៀង និង សម្ដែងវ័យ ២៨ ឆ្នាំ លោក ចាំង គុនស៊ុក ដែលបានដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រ ៖
(ប្រភព ឡូលីប៉ប) កុសល

ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​

រូបថតកាលពីមុនរបស់លោក ចាំង គុនស៊ុក

ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​ចប់​ហើយ​! តួឯក​ប្រុស​ក្នុង​រឿង «​ផ្ដើម​ស្នេហ៍​ក្រោម​ដំណក់ទឹកភ្លៀង​» ឡើង​គីឡូ​ស្ទើរ​មើល​មិន​ស្គាល់​