តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

6 Videos


អ្នកប្រហែលជាបានត្រឹមតែឃើញស្រីស្អាតទាំងនេះនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ពេលដែលពួកគេប្រកួតប្រជែងដណ្តើមពានរង្វាន់បវរកញ្ញាឯកពិភពលោក ចុះអ្នកដែលបានគិតថា តើសម្រស់ពួកគេយ៉ាងណាវិញ ពេលដែលនៅក្រៅឆាក ។

ខាងក្រោមនេះជារូបថត ១០ សន្លឺកបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារបស់បវរកញ្ញាឯក ១០ រូប នៅលើឆាក និង ក្រៅឆាក ៖

P9

តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

1-Miss World 2013 នាង Megan Young ជនជាតិហ្វីលីពីន

តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

2-Miss World 2015 នាង Mireia Lalaguna ជនជាតិអេស្ប៉ាញ

តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

3-Miss World 2012 នាង Yu Wenxia ជនជាតិចិន

តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

4-Miss World 2010 នាង Alexandria Mills ជនជាតិអាមេរិក

តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

5-Miss World 2014 នាង Rolin Strauss ជនជាតអាហ្រិ្វក

តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

6-Miss World 2011 នាង Ivian Sarcos ជនជាតិវ៉ាណេហ្សូឡា

តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

7-Miss World 2006 នាង Tatana Kucharova ជនជាតិឆេក

តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

8-Miss World 2008 នាង Ksenia Sukhinova ជនជាតិរូស្ស៊ី

តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

9-Miss World 2009 នាង Kaiane Aldorino ជនជាតិ Gibraltar

តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

10-Miss World 2007 នាង Zhang Zilin ជនជាតិចិន

តោះ ! បែងចែក​ភាពខុសគ្នា​រវាង​សម្រស់​បវរកញ្ញា​ឯក​លើ​ឆាក និង ក្រៅ​ឆាក​

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)