វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ

វីដេអូ​ខ្លី​ ដែល​មាន​រយៈ​ពេល ៤ នាទី ក្រុម​ការងារ Sabay បាន​ថត​កាល​ពី​ព្រឹក​មិញ ស្ដីពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ដង្ហែ​សព​ បណ្ឌិត កែម ឡី ចេញ​ពី​វត្ត​ចាស់​ភ្នំពេញ ទៅ​កាន់​ខេត្ត​តាកែវ ទី​ស្រុក​កំណើត​ លោក​ បណ្ឌិត។

 

សូមចុចអាន៖ មនុស្ស​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ចូលរួម​ដង្ហែ​សព​ បណ្ឌិត កែម ឡី
សូមចុចអាន៖ ២៤ម៉ោង ក្រោយ​មរណភាព​អ្នកវិភាគ​ ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​នៅ​កម្ពុជា

 

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺជា វីដេអូ​ ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត​ កែម ឡី៖

 

 

 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ

ភរិយា​លោក​ បណ្ឌិត កែម ឡី

 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ

 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ

 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ

 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ

មនុស្ស​រាប់​ម៉ឺន សែន នាក់​ចូលរួម​ដង្ហែសព បណ្ឌិត កែមឡី ២៤ កក្កដា

 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ

 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ
 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ
 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ
 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ
 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ
 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ
 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ
 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ
 

វីដេអូ ៤ នាទី និង បណ្ដុំ​រូបភាព ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ព្រឹក​មិញ