សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

6 Videos


ពិតណាស់ ពេលវេលានឹងអាចធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវជាច្រើនប្រែប្រួល ដែលរួមមានទាំងលក្ខណៈសម្បត្តិ រូបសម្រស់ អត្តចរិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗផងដែរ ។ មិនថា មនុស្សម្នាក់នោះជានរណា មាន ឬ ក្រ ខ្មៅ ឬ ស ក៏គង់តែប្រែប្រួលតាមពេលវេលាដូចគ្នា ។

តារាល្បីឈ្មោះក៏ដូចគ្នាដែរ ជាក់ស្តែងគឺតារាស្រីទាំង ១២ រូបនេះ ។ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោមដែលនឹងបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងសម្រស់ពួកគេ ពេលដែលពួកគេមិនទាន់ល្បីឈ្មោះ ៖

P9

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

1- Faye Wong

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

2- Gong Li

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

3- Maggie Cheung

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

4- Dee Hsu

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

5- Elva Hsiao

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

6- Gillian Chung

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

7- Liu Yifei

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

8- Zhao Liying

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

9- Liu Shishi

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

10- Chen Hao

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

11- Tiffany Tang

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

12- Angelababy

សម្រស់​តារា​ស្រី​អាស៊ី ១២ រូប​កាលពី​មិនទាន់​ល្បី​

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)