តើ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ពេល​ឃើញ​ព្រះ​នាង Disney យើង​ក្លាយជា​ម្ដាយ​របស់គេ​?

6 Videos


គ្រាន់តែឮឈ្មោះព្រះនាង «Disney» ធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញដល់ខ្សែរឿងគំនូរជីវចលដែលចូលចិត្តមើលបំផុតកាលពីកុមារភាព ហើយសូម្បីតែបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានយុវវ័យយើងជាច្រើនឆ្លក់វង្វេង និង ចូលចិត្តមើលគំនូរជីវចលរបស់ «Disney» ដែរ ។ ទាក់ទងជាមួយគ្នានេះសារព័ត៌មាន Boredpanda បានចងក្រងនូវកម្រងរូបភាពមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីគំនិតស្រម៉ៃអំពីរូបភាពនៅពេលដែលព្រះនាង «Disney» របស់យើងពីរបីនាក់ក្លាយខ្លួនជាម្ដាយរបស់គេបន្ទាប់ពីបានសាងស្នេហាជាបុរសជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះនាងទាំងនោះ ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពរបស់ព្រះនាង «Disney» ប៉ុន្មាននាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពមួយដែលត្រូវក្លាយខ្លួនជាម្ដាយរបស់គេ ដោយក្នុងនោះមានដូចជាព្រះនាង Jasmine ព្រះនាង Mulan ព្រះនាង Elsa និង ព្រះនាង Tiana ជាដើម ។ តើប្រិយមិត្តរបស់ «Disney» ទាំងអស់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពទាំងនេះ? សូមឲ្យយោបល់ទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព បដផេនដា) កុសល

P9

តើ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ពេល​ឃើញ​ព្រះ​នាង Disney យើង​ក្លាយជា​ម្ដាយ​របស់គេ​?

១. Jasmine

តើ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ពេល​ឃើញ​ព្រះ​នាង Disney យើង​ក្លាយជា​ម្ដាយ​របស់គេ​?

២. Mulan

តើ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ពេល​ឃើញ​ព្រះ​នាង Disney យើង​ក្លាយជា​ម្ដាយ​របស់គេ​?

៣. Elsa

តើ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ពេល​ឃើញ​ព្រះ​នាង Disney យើង​ក្លាយជា​ម្ដាយ​របស់គេ​?

៤. Tiana

តើ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ពេល​ឃើញ​ព្រះ​នាង Disney យើង​ក្លាយជា​ម្ដាយ​របស់គេ​?

៥. Belle

តើ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ពេល​ឃើញ​ព្រះ​នាង Disney យើង​ក្លាយជា​ម្ដាយ​របស់គេ​?

៦. Ariel

តើ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ពេល​ឃើញ​ព្រះ​នាង Disney យើង​ក្លាយជា​ម្ដាយ​របស់គេ​?

៧. Aurora

តើ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ពេល​ឃើញ​ព្រះ​នាង Disney យើង​ក្លាយជា​ម្ដាយ​របស់គេ​?

៨. Rapunzel

តើ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ពេល​ឃើញ​ព្រះ​នាង Disney យើង​ក្លាយជា​ម្ដាយ​របស់គេ​?

៩. Pocahontas

តើ​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាងណា​ពេល​ឃើញ​ព្រះ​នាង Disney យើង​ក្លាយជា​ម្ដាយ​របស់គេ​?