តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram

6 Videos


យើងទាំងអស់ប្រាកដជាដឹងច្បាស់ថា បណ្តាញសង្គមសព្វថ្ងៃមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន មិនថាមាន ឬ ក្រនោះទេ ។ ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលក៏បានក្លាយជារឿងមួយដ៏ពេញនិយមផងដែរ ជាក់ស្តែងតារាម៉ូដែល ១០ រូបខាងក្រោម អាចរកបានប្រាក់ចំណូលរាប់លានដុល្លារតាមរយៈអ្នកតាមដាន (follower) ក្នុងបណ្តាញសង្គម Instagram ។

១/ នាង Alexa Jean Brown អាយុ ២៤ ឆ្នាំ មានអ្នកតាមដាន ១.៩ លាននាក់ និង រកចំណូលបាន ១.៥ លានដុល្លារ ។

P9

តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram

តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram

២/ នាង Bella Falconi អាយុ ២៨ ឆ្នាំ មានអ្នកតាមដាន ២.២ លាននាក់ និង រកចំណូលបាន ១.៧ លានដុល្លារ ។

តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram

៣/ នាង Amanda Lee អាយុ ២៨ ឆ្នាំ មានអ្នកតាមដាន ២.៣ លាននាក់ និង រកចំណូលបាន ១.៩ លានដុល្លារ ។

តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram

៤/ នាង Laci Kay Somers អាយុ ២៤ ឆ្នាំ មានអ្នកតាមដាន ២.៤ លាននាក់ និង រកចំណូលបាន ២ លានដុល្លារ ។

តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram

៥/ នាង Claudia Alende អាយុ ២០ ឆ្នាំ មានអ្នកតាមដាន ២.៨ លាននាក់ និង រកចំណូលបាន ២.១ លានដុល្លារ ។

តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram

៦/ នាង Abigail Ratchford អាយុ ២៣ ឆ្នាំ មានអ្នកតាមដាន ២.៧ លាននាក់ និង រកចំណូលបាន ២.៣ លានដុល្លារ ។

តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram

៧/ នាង Ana Cheri អាយុ ២៩ ឆ្នាំ មានអ្នកតាមដាន ៤.៦ លាននាក់ និង រកចំណូលបាន ២.៤ លានដុល្លារ ។

តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram

៨/ នាង Chantel Zales អាយុ ២៥ ឆ្នាំ មានអ្នកតាមដាន ៣.១ លាននាក់ និង រកចំណូលបាន ៣.៦ លានដុល្លារ ។

តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram

៩/ នាង Paige Hathaway អាយុ ២៦ ឆ្នាំ មានអ្នកតាមដាន ៣.២ លាននាក់ និង រកចំណូលបាន ៣.៨ លានដុល្លារ ។

តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram

១០/ នាង Kayla Itsines អាយុ ២៤ ឆ្នាំ មានអ្នកតាមដាន ៤.១ លាននាក់ និង រកចំណូលបាន ៤.៩ លានដុល្លារ ។

តារា​ម៉ូ​ដែល ១០ នាក់ ដែល​អាច​រកចំណូលបាន​រាប់លាន​ដុល្លារ​តាម Instagram