រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​

6 Videos


ថ្មីៗនេះបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Alfred Basha បានបង្ហាញរូបញគំនូរដោយខ្មៅដៃជាច្រើនសន្លឹកដែលជាស្នាដៃរបស់គេនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺរណេត ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើននាក់លើសាកលលោក ។

រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​

P9

រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​

រូបគំនូរទាំងនោះទៀតសោតបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យ ដែលទោះជាវាគ្មានពណ៌ធម្មជាតិយ៉ាងណាក្ដី ក៏ប៉ុន្តែបើតាមមើលទៅគឺហាក់ដូចជារស់រវើកបំផុត ។

រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​

ចង់ដឹងថា រូបគំនូរខ្មៅដៃទាំងនោះមានភាពអស្ចារ្យប៉ុណ្ណា សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំអស់គ្នា ៖
(ប្រភព បដផេនដា) កុសល

រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​រូបគំនូរ​ខ្មៅ​ដៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ ​