មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​កំពុង​ហ្វឹកហាត់​យ៉ាង​សកម្ម​​ដើម្បី​ទទួល​ស្វាគមន៍​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​សិង្ហបុរី​​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​កម្តៅ​សាច់​ដុំ​​វេលា​ម៉ោង​​៦:៣០​នាទី​ល្ងាច​​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦​ខាង​មុន​នេះ​នៅ​ពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិ។ តោះ​នាំ​គ្នា​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​ហ្វឹកហាត់​របស់​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ល្ងាច​មិញ​នៅ​ពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិ៕

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

មើល​ទិដ្ឋភាព​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​​​​ល្ងាច​មិញ ត្រៀម​ទទួល​ក្រុម​សិង្ហបុរី

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​