តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

គិតមកដល់ពេលនេះឯកសណ្ឋានក្នុងដីរបស់ក្រុមទាំង២០នៅក្នុងក្របខណ្ឌ Premier League សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវកាល២០១៦/១៧បានចេញជាផ្លូវការហើយ ។ ចឹងកុំចាំយូរទៅមើលទាំងអស់គ្នាឯកសណ្ឋានទាំងនោះមានអ្វីថ្មីហើយស្រស់ស្អាតឬអត់ ៖

1Manchester United

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

2Leicester City

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

3Burnley

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

4Southampton

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

5Bournemouth

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

6Arsenal

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

7Mancehster City

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

8Sunderland

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

9Tottenham

10West Ham

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

11Hull City

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

12Everton

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

13Chelsea

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

14Liverpool

15Middlesbrough

16West Brom

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

17Crystal Palace

18Swansea

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

19Stoke City

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

20Watford

តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?

ប្រភព ៖
ប្រែសម្រួល ៖ វិចទ័រ

  • តោះ​ចូល​ទៅ​មើល​ឯកសណ្ឋាន​ក្នុង​ដី​របស់​ក្លឹប​ទាំង​២០​នៅ​ Premier League ទាំង​អស់​គ្នា​ តើ​មួយ​ណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​គិត​ថា​ស្អាត​ជាង​គេ​ ?已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/26  Category:កីឡា
Tags: