អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ នៅតំបន់ Tianjin ប្រទេសចិន មានការប្រារព្ធពិធីប្រកួតប្រជែងសម្រស់ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ដែលប្លែកត្រង់ថា គឺតម្រូវឲ្យបេក្ខនារីដែលមានវ័យចំណាស់តែប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចចូលរួមបាន ។

អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​

P9

អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​

យោងតាមសារព័ត៌មាន គេបានដឹងថា បេក្ខនារីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះមានប្រមាណ ៥០០ នាក់ ដែលបេក្ខនារីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេគឺអាយុ ៨០ ឆ្នាំ ។ ក្នុងនោះក៏មានបេក្ខនារីវ័យ ៦៨ ឆ្នាំម្នាក់បានលើកឡើងដែរថា « តើនរណាថា មនុស្សចាស់មិនស្អាតក្នុងឈុតប៊ីគីនីនោះ? » ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ សៀងហៃ អ៊ីស)

អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​អស់ទាស់ ! សម្រស់​បេ​ក្ខ​នារី​ចំណាស់ៗ​ក្នុង​ឈុត​ប៊ី​គី​នី​