សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ CLEAR

 

ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​​​ សិង្ហបុរី បាន​មក​ដល់​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​កាល​ពី​​​ម៉ោង ១១​​:២៥​ នាទី​ព្រឹក​មិញ​​នេះ​​ ដើម្បី​​​ប្រកួត​មិត្ត​ភាព​អន្តរជាតិ​ជា​មួយ​​ក្រុម​​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​នា​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ។ ​​​ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​គួរឲ្យ​គាត់​សំគាល់​ ពួក​គេ​មក​កម្ពុជា​យក​ទាំង​ធុង​ដាក់​ទឹក​កក​មក​ជា​មួយ​ទៀត​។ ខាង​ក្រោម​ជា​កម្រង​រូប​ភាព​ស្អាត​ៗ ​នៃ​ការ​មក​ដល់​របស់​ក្រុម​​ជម្រើស​ជាតិ សិង្ហបុរី៖

 

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

សិង្ហបុរី ​មក​ដល់​កម្ពុជា​​ព្រឹក​មិញ ​យក​ធុង​ដាក់​ទឹក​មក​ជាមួយ​ទៀត​

 

អត្ថបទ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​