​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

ជា​រៀង​រាល់​ល្ងាច ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​បង្កើន​ការ​ហ្វឹកហាត់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​ទទួល​ស្វាគមន៍​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​សិង្ហបុរី​សម្រាប់​​​​ការ​ប្រកួត​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​​​​​វេលា​ម៉ោង ៦:​៣០​​ស្អែក​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​​ដែល​មាន​ការ​​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​តាម​រយៈ​ទូរទស្សន៍​ BTV ។ ខាង​ក្រោម​ជា​​ទិដ្ឋភាព​​ហ្វឹកហាត់​របស់​ក្រុមបាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​​​​កម្ពុជា​ល្ងាច​មិញ។

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

 

​​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បង្កើន​​ការ​ហ្វឹកហាត់​​ត្រៀម​​ជួប​​​សិង្ហបុរី​ស្អែក

អត្ថបទ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​
​​