កម្ពុជា​និង​ម៉ា​រ៉ុ​ក​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​លើ​កិច្ចសហការ​វិស័យ​អាកាសចរណ៍​ស៊ីវិល​

កម្ពុជា​និង​ប្រទេស​ម៉ា​រ៉ុ​កបាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សារណៈ​យោគយល់​គ្នា​ដើម្បី​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជា​ដៃគូ​លើ​វិស័យ​អាកាសចរណ៍​ស៊ីវិល​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ ដោយ​កម្ពុជា​ទទួលបាន​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​និង​ការហោះហើរ​ពី​ប្រទេស​ម៉ា​រ៉ុ​ក​។​