របៀប Jailbreak iOS 9.2 ដល់ iOS 9.3.3 ដោយមិនត្រូវការកំុព្យូទ័រ

របៀប Jailbreak iOS 9.2 ដល់ iOS 9.3.3 ដោយមិនត្រូវការកំុព្យូទ័រ

Pangu បានបញ្ចេញកម្មវិធី Jailbreak របស់ខ្លួនសម្រាប់កំុព្យូទ័រ Window កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ។ សម្រាប់អ្នកដែលគ្មានកំុព្យូទ័រ ក្រុមការងាររបស់យើងបានរកឃើញនូវវិធីថ្មីមួយក្នុងការ Jailbreak iOS 9.2 ដល់ iOS 9.3.3 ដោយមិនប្រើកំុព្យូទ័រ និងមិនត្រូវការ Apple ID។ នេះជាមូ៉ឌែល iPhone, iPad និង iPod ដែលអាច Jailbreak បាន៖

_iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE

_ iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4

_ iPhone Air, iPad Air 2, iPad Pro

_ iPod Touch 6

តម្រូវការសម្រាប់ការ Jailbreak៖ iDevice មានភ្ជាប់ Internet

ដើម្បីដឹងពីវិធីសាស្ដ្រក្នុងការ Jailbreak iOS 9.2 ដល់ iOS 9.3.3 ដោយមិនត្រូវការកំុព្យូរទ័រ និង Apple ID សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

---------------------------------------

ដោយ: ឆាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
របៀប Jailbreak iOS 9.2 ដល់ iOS 9.3.3 ដោយមិនត្រូវការកំុព្យូទ័រ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
របៀប Jailbreak iOS 9.2 ដល់ iOS 9.3.3 ដោយមិនត្រូវការកំុព្យូទ័រ

ចុះថ្ងៃទី 27 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 06:19 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ