ពេលព្រឹក​ មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ច្រើន

បើ​ទោះ​ជា​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ថ្មី​បាន​ចេញ​ថា​នឹង​ពិន័យ​លើ​អ្នក​បើក​បរ​និង អ្នក​រួម​ដំណើរ​ដែល​មិន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ចំនួន ១៥០០០រៀល ហើយ​ថែម​ទាំង​មាន​រាយ​កម្លាំង​នៅ​ពេល​​យប់​ក្តី  តែ​បើ​ក្រឡេក​មើល​ពេល​ព្រឹក​វិញ អ្នក​បើក​បរ​មិន​សូវ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ច្រើន​នោះ​ទេ៕

 

ពេលព្រឹក​ មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ច្រើន

 

ពេលព្រឹក​ មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ច្រើន

 

 

ពេលព្រឹក​ មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ច្រើន

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុនា