ក្រសួង​ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី ១០៥ កន្លែង​

6 Videos


ថ្មីៗនេះក្រសួងការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយប្រកាសជ្រើស រើសមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះចំនួន ១០៥ កន្លែងដែលជាក្របខ័ណ្ឌប្រភេទ(ក) ។

ចំពោះលក្ខណ្ឌនិងបែបបទផ្សេងៗនៃការជ្រើសរើសសូមតាមដានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមដូចតទៅ ៖

P9

ក្រសួង​ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី ១០៥ កន្លែង​

ក្រសួង​ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី ១០៥ កន្លែង​ក្រសួង​ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី ១០៥ កន្លែង​ក្រសួង​ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី ១០៥ កន្លែង​

ដេវីដ