​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ CLEAR ​

 

​ក្រុម​​​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​សិង្ហបុរី ដោយ​លទ្ធផល​ ២-​១ ​ក្នុង​ជំនួប​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​​កម្ដៅ​សាច់ដុំ​កាល​ពី​យប់​មិញ​​​ នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ។ ខាង​ក្រោម​ជា​ទិដ្ឋភាព​​​នៃ​ការ​ប្រកួត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា​រំជួល​ចិត្ត៖

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ

 

​ទិដ្ឋភាព​​​កម្ពុជា​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ២-១​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើបខ្លាំង​យប់​មិញ
អត្ថបទ​៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា