អ្នក​ថតរូប​ម្នាក់​ប្ដឹង Getty Images សង ១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​

​អ្នក​ថតរូប Carol M. Highsmith បាន​ប្ដឹង Getting Images ឲ្យ​បង់​សំណង ១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្រោម​ការចោទប្រកាន់​ពីបទ​រំលោភ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​លើ​រូបភាព​ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ចំនួន ១៧ ៨៥៥ សន្លឹក​។​