ទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អ

6 Videos


ទោះបីជាតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងជួបប្រទះនឹងការលិចលង់ ព្រោះតែគ្រោះទឹកជំនន់វាយប្រហារ ក៏ទីក្រុងបុរាណមួយនេះនៅតែអាចរក្សាស្ថេរភាពបានល្អ ព្រោះតែប្រព័ន្ធលូអាយុកាលជាង ៦០០ ឆ្នាំ ដែលរៀបចំដោយបុព្វបុរសចិន ។

ទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អ

P9

ទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អ

ទីក្រុងបុរាណនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាកន្លែងដែលហាមឃាត់ មិនឲ្យចូលផ្តេសផ្តាស ដែលទីក្រុងនេះត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងក្នុងរជ្ជកាលមីង ហើយចំពោះស្ថាបត្យកម្មវិញ ក៏ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនសរសើរថាពូកែខ្លាំងទៀតផង ។

ទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អ

ចង់ដឹងថា ទីតាំងនោះស្រស់ស្អាតយ៉ាងណា សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ សៀងហៃ អ៊ីស)

ទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អទោះបី​តំបន់​ជុំវិញ​លិចលង់ ទីក្រុង​បុរាណ​ចិន​មួយ​នៅ​រក្សា​ស្ថេរភាព​ល្អ