ក្រុមហ៊ុន Alphabet និង Amazon រក​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​កាន់​តែ​ច្រើន​សម្រាប់​ត្រី​មាស​ទី​២​ឆ្នាំ​២០១៦

Alphabet ដែល​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​មេ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អ៊ីនធើរណិត Google បាន​រាយការណ៍​ឲ្យ​ដឹង​អំពី​ការ​កើន​ឡើង​ប្រាក់​ចំណេញ​២៤​%​សម្រាប់​ត្រី​មាស​កន្លង​ទៅ​នេះ​ក្នុង​ទឹក​ប្រាក់​៤ពាន់​៨រយ​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​។