ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម

 1. អ្នកស្រី ចន្ធី បានបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹម​ក្រពើ​២២ឆ្នាំហើយ។ អ្នកស្រីបានប្រាប់ នាយ យ៉ាន ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាន​ថ្មីៗថា អ្នកស្រីចិញ្ចឹម​កូនប្រពើ ហើយលក់ឲ្យឈ្មួញ​វៀតណាម ដែលនៅទីនោះ ពួកគេ​ចិញ្ចឹម​ក្រពើ​យកស្បែក​។

សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោម៖

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27

ក្រពើសៀមរាប៖ ភាគច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមកូនក្រពើលក់ទៅវៀតណាម និពន្ធដោយ : នាយយ៉ាន       August-01-2016, 11:17 am         27