ក្រសួង​ជំនាញ​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រជា​នេសាទ​សមុទ្រ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ស្អែក

ក្រសួង​ជំនាញ​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រជា​នេសាទ​សមុទ្រ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ស្អែក