កន្ទុយ​វិ​ប​សាយ .web លក់បាន​តម្លៃ ១៣៥ លាន​ដុល្លារ​

ការដេញថ្លៃ​ដើម្បី​ស្វែងរក​ម្ចាស់​កន្ទុយ​វិ​ប​សាយ .web ត្រូវបាន​បញ្ចប់​ដោយមាន​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​បាន​ចំណាយ​ទឹកប្រាក់​ដល់ ១៣៥ លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​ទិញយក​។​