ចង​ឱ្យមាន​អាយុវែង​សុខភាព​ល្អ​ប្រតិបត្តិ​ចំណុច​ល្អៗ​ទាំងអស់​នេះទាំង​អស់គ្នា​

១.​ផឹក​ភេសជ្ជះ​ឱ្យតិច​ផឹក​ទឹក​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​។​២​. ​ផឹក​គ្រឿង​ស្រវឹង​ឱ្យ​តិច​ផឹក​តែ​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​។​៣​.​ ទទួល​ទាន​ស្ករ​តិច ​ទទួល​ទាន​ផ្លែ​ឈើ​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​។​៤​.​ ទទួល​ទាន​សាច់តិច​ បន្លែ​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​។​៥​​. ​បើក​បរ​ឱ្យ​តិច ​ដើរ​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​។​៦​.​ ពិបាក​ចិត្តតិច​ សប្បាយ​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​។​៧​. ​ខឹងតិច​ សើច​ឱ្យ​បា​ន​ច្រើន​។​៨​.​ និយាយ​តិច​ សម្តែង​សកម្មភាព​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​។​

ចង​ឱ្យមាន​អាយុវែង​សុខភាព​ល្អ​ប្រតិបត្តិ​ចំណុច​ល្អៗ​ទាំងអស់​នេះទាំង​អស់គ្នា​
អត្ថបទដោយ៖ កញ្ញា
ប្រភព៖ Health Digest