នេះជាមុខមាត់របស់តួអង្គក្នុងរឿង Titanic ១៨ឆ្នំាក្រោយ

ពេលវេលាកន្លងហួសលឿនមែន! មួយភ្លែតសោះរឿង Titanic មានអាយុកាល១៨ឆ្នំាហើយបើគិតរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ហើយមិនថាមើលរឿងនេះប៉ុន្មានដងក៏នៅតែមិននឿយណាយដែរ។ ឥលូវ យើងនំាគ្នាមកមើលមុខមាត់តួអង្គសំខាន់ៗក្នុងរឿងវិញម្តងថាតើរយះពេល១៨ឆ្នំាំមកនេះពួកគេប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះ?

Kate Winslet តួអង្គ Rose Dewitt Bukater

Leonardo Dicaprio តួអង្គ Jack Dawson

Gloria Stuart តួអង្គ Rose ពេលចាស់

Billy Zane តួអង្គ Caledon hockey គូរដណ្តឹងរបស់ Rose

David Warner តួអង្គ Spicer Lovejoy ជំនួយការរបស់ Hockey

Frances Fisher តួអង្គ Ruth ម្តាយរបស់ Rose

Bernard Hill តួអង្គ កាពីទែន Edward James Smith

Victor Garber តួអង្គ Thomas Andrews វិស្វករ

Loan Gruffudd តួអង្គ ភ្នាក់ងារកប៉ាល់ Lowe

Kathy Bates តួអង្ក Molly Brown

Danny Nucci តួអង្គ Fabrizio De Rossi មិត្តភ័ក្ត Jack

ប្រភព៖ mylekha.


Related Posts