២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

អស់​រយៈពេល​ជាង ៤ឆ្នាំ​មក​ហើយ ពោល​គឺ​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០១២ ដែល​ទីក្រុង​ដ៏​ធំ​បំផុត Aleppo របស់​ប្រទេស​ស៊ីរី ក្លាយ​ទៅ​ជា​ទីក្រុង​ដែល​ទទួល​រងគ្រោះ​អាក្រក់​បំផុត នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សង្គ្រាម​ស៊ីវិល​ស៊ីរី ដែល​កំពុងតែ​បន្ត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន។

 

បណ្តុំ​រូបថត​ជាច្រើន​សន្លឹក បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ទិដ្ឋភាព មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ប្រទេស​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ដែល​មើល​ទៅ​ពិត​ជា​គួរ​ឲ្យ​ខ្លោចចិត្ត និង​អាណោច​អាធ័ម។ ទីតាំង​ពី​សម័យ​បុរាណ ដែល​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ជា​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក ដោយ​អង្គការ UNESCO ក៏​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ទៅ​ជា​កម្ទេចកំទី ដោយ​ការ​ដុត និង​បំផ្លាញ​ចោល ខណៈ​ទីតាំង​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត ក៏​ទទួល​លទ្ធផល​មិន​ខុស​គ្នា​ប៉ុន្មាន​ដែរ។

 

សូម​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​មុន និង​ក្រោយ​ពេល​ប្រទេស​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម តាម​រយៈ​បណ្តុំ​រូបភាព​ខាងក្រោម៖

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

២៦សន្លឹក ទិដ្ឋភាព​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ស៊ីរី​ជួប​សង្គ្រាម ឃើញ​ហើយ​ខ្លោច​ចិត្ត

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ petapixel