យី​ង​យ៉េ កាត់​ចេស ក្រោយ​កែ​ដើមទ្រូង​ទំហំ ៤៤០ CC ( វីដេអូ )

6 Videos


ដោយចង់បានដើមទ្រូងធំ ពើតពើងល្អជាងមុន នាង យីងយ៉េ នុន ថៈផន បានទៅហាងកែសម្ផស្ស កែដើមទ្រូង ជ្រើសយកទំហំ ៤៤០ CC ដោយដាក់ស៊ីលីខូន ហើយបានថតរូបបង្ហោះ បង្ហាញឱ្យឃើញច្បាស់កន្លែងថ្នេរក្រោមក្លៀកទៀតផង ។

យី​ង​យ៉េ កាត់​ចេស ក្រោយ​កែ​ដើមទ្រូង​ទំហំ ៤៤០ CC ( វីដេអូ )

នៅថ្ងៃទី ៣ ខែសីហានេះ នាង យីងយ៉េ បានទៅកាត់ចេសត្រង់របួសវះកាត់ ព្រមទាំងពោលប្រាប់ថា «ខ្ញុំចង់ធ្វើដើមទ្រូងឱ្យធំយូរមកហើយ ព្រោះដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំវាតូច » ។ នាងនិយាយទៀតថា «របួសខ្ញុំមើលទៅគួរឱ្យខ្លាច ប៉ុន្តែវាមិនគ្រោះថ្នាក់ទេ ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តវះកាត់តែអ៊ីចឹង ។

យី​ង​យ៉េ កាត់​ចេស ក្រោយ​កែ​ដើមទ្រូង​ទំហំ ៤៤០ CC ( វីដេអូ )

មានមហាជននិយាយថា យីងយ៉េ ជានារីញៀនកែសម្ផស្ស តែត្រូវនាងបដិសេធវិញថា «ខ្ញុំមិនមែនញៀនកែសម្ផស្សអីទេ ព្រោះបើសិនជាញៀនមែននោះ ខ្ញុំទៅសាក់ ឬ កែអ្វីបន្ថែមទៀតហើយ…៕

                                                                     សូរ្យសែង ( Women kapok )

យី​ង​យ៉េ កាត់​ចេស ក្រោយ​កែ​ដើមទ្រូង​ទំហំ ៤៤០ CC ( វីដេអូ )

យី​ង​យ៉េ កាត់​ចេស ក្រោយ​កែ​ដើមទ្រូង​ទំហំ ៤៤០ CC ( វីដេអូ )

យី​ង​យ៉េ កាត់​ចេស ក្រោយ​កែ​ដើមទ្រូង​ទំហំ ៤៤០ CC ( វីដេអូ )

យី​ង​យ៉េ កាត់​ចេស ក្រោយ​កែ​ដើមទ្រូង​ទំហំ ៤៤០ CC ( វីដេអូ )

យី​ង​យ៉េ កាត់​ចេស ក្រោយ​កែ​ដើមទ្រូង​ទំហំ ៤៤០ CC ( វីដេអូ )

យី​ង​យ៉េ កាត់​ចេស ក្រោយ​កែ​ដើមទ្រូង​ទំហំ ៤៤០ CC ( វីដេអូ )