កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​

6 Videos


ក្រុមជម្រើសជាតិហែលទឹករបស់ប្រទេសចិន បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Rio កាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ដើម្បីប្រកួតព្រឹត្តិការកីឡា «Olympic Games Rio 2016» ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ សមាជិកក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិហែលទឹកជនជាតិចិនម្នាក់បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនជាពិសេសនារីៗកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយរូបរាងដ៏សង្ហារបស់គេ ។ សមាជិកក្រុមជម្រើសជាតិរូបនោះមានឈ្មោះ NingZetao អាយុ ២៣ ឆ្នាំ ។

កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​

ក្រៅពីការងារជាកីឡាករហែលទឹកម្នាក់ លោក NingZetao គឺជាតារាម៉ូដែលរូបថតអាជីពថែមទៀតផង ។ លោក NingZetao តែងតែបង្ហាញរាងកាយដ៏សង្ហារបស់ខ្លួនតាមរយៈរូបថតជាច្រើនសន្លឹកដែលកំពុងចរាចរនៅពាសពេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិច ។

កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា បន្ទាប់ពីលេចរូបថតរបស់លោក NingZetao នៅក្នុងព្រឹត្តិការកីឡា «Olympic Games Rio 2016»កាលពីពេលថ្មីៗនេះរួចមកបានធ្វើឲ្យនារីៗជាច្រើនលើសាកលលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរាងកាយដ៏ស្អាតឥតខ្ចោះរបស់កីឡាករជម្រើសជាតិហែលទឹកម្នាក់នេះ ៕ (ប្រភព៖ សៀងហៃអ៊ីស) កុសល

កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​កីឡាករ​ចិន​ពិតជា​សង្ហា​ពេក​ហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​លង់​ចិត្ត​ទាំងស្រុង​